? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Nowa sala prb Gminnej Orkiestry Dtej

Gminna Orkiestra Dta ju moe wiczy w nowej sali prb. Wczeniej odbyway si one w wietlicy wiejskiej. Jednak poszerzenie oferty zaj i cigy wzrost liczby muzykw w orkiestrze oraz doposaenie w nowy sprzt, wymusi wygospodarowanie osobnego pomieszczenia, przeznaczonego tylko na uytek orkiestry. Dlatego te zosta przeprowadzony generalny remont w pomieszczeniach Wiejskiego Domu Kultury, gdzie wczeniej funkcjonowa Orodek Zdrowia. Pomieszczenia nabray nowego wygldu i zostay adoptowane na sal prb Gminnej Orkiestry Dtej. Remont wspomnianych pomieszcze wynis 61.611,61 z brutto pochodzcych z budetu gminy. Zakres prac jakie zostay wykonane to: roboty rozbirkowe, murarskie i tynkarskie, instalacje sanitarne i elektryczne. Dziki tym pracom dzi Gminna Orkiestra Dta ma swoj siedzib - sal prb o wysokim standardzie.

Ponadto Gminny Orodek Kultury w Spytkowicach realizujc projekt pn. "Wspieranie kulturalnej twrczoci poprzez zakup wyposaenia sali prb i spotka Gminnej Orkiestry Dtej" pozyska dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 w wysokoci 5 813,69 z. Warto caego projektu wyniosa 8 938,54 z. Zakupione zostay: laptop wraz z urzdzeniem wielofunkcyjnym, szafa i szafki oraz st i krzesa. Aby orkiestra moga si rozwija niezbdne jest ksztatowanie jej wizerunku poczynajc od zorganizowania miejsca jej pracy a take zakupu podstawowego wyposaenia. Czonkowie orkiestry znajd teraz miejsce na przechowywanie instrumentw, nut, strojw, itp. Odpowiednio wyposaona sala prb uatwi profesjonalne przygotowania do udziau w konkursach, przegldach. Bdzie ona materialnym gruntem na rozwijanie si teje orkiestry oraz promocj muzyki.Fotogaleria

Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt