? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Gminna Orkiestra Dta

Tradycja muzykowania w Gminie Spytkowice, a zwaszcza miejscowoci Ryczw siga odlegych czasw. Wiadomo, e w 1927 roku istniaa w tej miejscowoci orkiestra dta pod kierownictwem ks. proboszcza Stefana Gupiela. Niestety nie zachoway si informacje dotyczce skadu teje formacji, czy tez okresu jej dziaalnoci. Po II wojnie wiatowej wczesny proboszcz ks. Wadysaw Kania, powoa do ycia kolejn orkiestr dt zoon z mieszkacw parafii, ktra dziaaa do 1959r. Po 36 latach, we wrzeniu 1995 roku, muzycy z Ryczowa postanowili stworzy kolejna ju orkiestr dt. Orkiestra Dta w 2000 roku zostaa objta patronatem Gminnego Orodka Kultury i taki jest rwnie obecnie.

Orkiestra koncertuje na terenie Gminy podczas imprez i zebra straackich, uroczystoci religijnych, pastwowych i szkolnych, festynw, Doynek Gminnych, a take dla wielu osb daje moliwo bezpatnej gry na instrumentach dtych.

Czonkowie orkiestry to osoby w rnym wieku, wrd ktrych bardzo liczn grup stanowi osoby mode, pene entuzjazmu i ambicji. Osoby te chc si rozwija, reprezentowa gmin poza jej granicami, bra udzia w konkursach i przegldach orkiestr. Gmina Spytkowice i Gminny Orodek Kultury wspieraj te denia i przeznaczaj rodki na doposaenie orkiestry poprzez zakup instrumentw i umundurowania.

Gminna Orkiestra Dta ju moe wiczy w nowej sali prb. Poszerzenie oferty zaj i cigy wzrost liczby muzykw w orkiestrze oraz doposaenie w nowy sprzt, wymusi wygospodarowanie osobnego pomieszczenia, przeznaczonego tylko na uytek orkiestry. Dlatego te zosta przeprowadzony generalny remont w pomieszczeniach Wiejskiego Domu Kultury, gdzie wczeniej funkcjonowa Orodek Zdrowia. Pomieszczenia nabray nowego wygldu i zostay adoptowane na sal prb Gminnej Orkiestry Dtej. Dziki temu dzi Gminna Orkiestra Dta ma swoj siedzib - sal prb o wysokim standardzie. Czonkowie orkiestry znajd teraz miejsce na przechowywanie instrumentw, nut, strojw, itp. Odpowiednio wyposaona sala prb uatwi profesjonalne przygotowania do udziau w konkursach, przegldach. Bdzie ona materialnym gruntem na rozwijanie si teje orkiestry oraz promocj muzyki.

Gminny Orodek Kultury w Spytkowicach realizowa projekty zwizane z dziaalnoci GOD, wspfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej, w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013, za porednictwem Lokalnej Grupy Dziaania: Stowarzyszenie Dolina Karpia:                 Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt