? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Ochrona Danych Osobowych

Imprezy oraz zajcia stae organizowane przez Gminny Orodek Kultury w Spytkowicach maj charakter otwarty, warunkiem uczestnictwa jest akceptacja regulaminw imprez i zaj, w tym rwnie wyraenie zgody, na podstawie art. 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z pn. zm.) na nieodpatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w imprezach i zajciach oraz jej nieodpatnego rozpowszechniania przez organizatorw bez ogranicze terytorialnych i czasowych w materiaach dotyczcych promocji imprez oraz wyraeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wasnych podmiotu zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z pn. zm.).
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt